Leveransinformation

Informationen från Lantmäteriet är inte komplett

Fastighetsdataregistret är tyvärr inte alltid komplett. Ibland saknas information, exempelvis andelstalen på fastigheter, vissa fastigheter saknas helt, belägenhetsadresser på fastigheter i gemensamhetsanläggningar, saknas o.s.v.  Problemen är extra stora då det var länge sedan en förrättning gjordes. Ett 30-tal myndigheter är informationslämnare, så felkällorna är många. Oftast beror det på att kommunikationen mellan föreningen och lantmäteriet har varit bristfällig. Tänk också på att Lantmäteriet inte för något register över ägare av byggnader eller arrendatorer, dessa saknar ju lagfart.

Vi kan visa hur många fastigheter, samfälligheter med delägande fastigheter och delade andelstal i aktuell vägförening som kan levereras med andelstal. I demosystemet kan du se vad vi kan leverera. Du kan naturligtvis även fråga oss.

Presumtiva kunder som får meddelande av oss om inkomplett information i fastighetsdataregistret, ska kontakta sin lokala, statliga, Lantmäterimyndighet och begära att informationen uppdateras. Som underlag kan du sända en debiteringslängd, eller en av er uppdaterad medlemslista med alla ägare och fastigheter från VägFas. VägNu AB har ingen möjlighet att hjälpa er att uppdatera informationen hos lantmäteriet!

Underhåll

Underhållsavtal tecknas alltid för VägFas. Underhållsavgift debiteras 12 månader i förskott. Underhållsavgiften uppräknas en gång per år med början år två. Pris framgår ur prislistan på vår hemsida. I underhållsavgift ingår tillgång till VägNu AB:s fjärrtjänster som utskriftstjänst, OCR/referensnummer baserade fakturor, e-postfunktion,  e-fakturor, ägarinloggning  och uppdateringar av medlemsinformation och kartor (om avtal om detta tecknats), felrättningar, nya utgåvor, assistans via e-post, samt tillgång till telefonsupport om VägNu AB så bedömer. Underhållsavtalet medföljer programvaran.

Abonnemang på medlemsuppdateringar

Abonnemang omfattar upp till tolv (12) hämtningar per år av medlemsinformation omfattande ägare, adresser, ägda andelar och andelstal, fastighetsbeteckning, gemensamhetsanläggningar, samfälligheter, delägande fastigheter med ägare, delade andelstal, samt kartor om dessa uppgifter finns registrerade. Avgiften för abonnemang debiteras 12 månader i förskott. VägNu AB gör s.k. digitala fastighetsuttag från Lantmäteriets centrala digitala fastighetsregister. Uppdateringar av medlemsinformation presenteras på sidan ”Start” i VägFas 12 ggr per år, kartorna uppdateras två ggr per år. All medlemsinformation läser du in direkt till VägFas, i elektronisk form, via Importguiden. Ingen manuell registrering är nödvändig.

Betalningsvillkor och leveransvillkor

Alla priser är i SEK och exklusive moms. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Eventuell dröjsmålsränta debiteras med vid för tillfället gällande referensränta plus åtta (8%) procentenheter.

Skriftlig beställning – Leveranstid

Produkter levereras mot mottagen beställning från VägNu AB:s webbplats. Faktura- och leveransadress, kontaktperson (inkl. e-postadress och telefonnummer), samt föreningens namn och organisationsnummer, ska alltid anges vid beställning. Samtliga tjänster och produkter kan normalt levereras inom 2-3 dagar från mottagen order, dock max 30 dagar. Vi reserverar oss för mellanliggande order.

Leveransvillkor

VägFas demokonto – testkonto

Leverans av demokonto till VägFas sker med vändande e-post. Demokontot innehåller all information som är nödvändig för att administrera en påhittad vägförening (med vissa begränsningar) och alla funktioner är i övrigt de samma, som i en köpt version av programmet VägFas.

VägFas program

Leverans av VägFas användarkonto, med medlemsuppgifter, sker normalt inom 2-3 normala arbetsdagar men maximalt 30 dagar. Leverans av programvaror sker över Internet. Anvisningar för leverans lämnas av VägNu AB innan leverans. Licensavtal med nyttjanderättsavtal från lantmäteriet, personuppgiftsbiträdesavtal samt underhållsavtal tecknas automatiskt i och med i drifttagen programvara.

VägFas underhållsavtal

Underhållsavtal tecknas och gäller från och med datum för leverans av VägFas första användarkonto. Underhållsavtalet levereras med programvaran.

VägFas Abonnemang på medlemsuppdateringar

I VägFas framgår när VägNu AB beställer medlemsinformationen från Lantmäteriet på sidan ”Start”. Leverans sker enligt angivet datum i VägFas.

VägFas fjärrprint

Planera din beställning! Leverans av fjärrprintdokument till posten sker normalt inom tre normala arbetsdagar efter mottagen beställning. Posten kan ta upp till tre normala arbetsdagar att distribuera fjärrprintdokument vid 'B'-post frankering. Räkna med 6 normala arbetsdagars leveranstid för fjärrprintbeställningar, även om det oftast går snabbare. Prioriterade beställningar frankeras som 'A'-post, dessa skrivs ut och leverera till posten senast nästföljande arbetsdag.  Lördag, söndag, afton, eller ”röd” dag anses inte som arbetsdagar.