MED VÄGFAS BLIR ADMINISTRATIONEN AV DIN VÄG SMIDIGARE.
MYCKET SMIDIGARE.

VägFas når du via din webbläsare. VägFas hanterar alla typer av debiteringsmetoder i vägföreningar / vägsamfälligheter. Dessutom alla medlemsuppgifter i gemensamhetsanläggningar som förvaltas av föreningen. VägFas tillåter flera administratörer. Ingen lokal installation krävs. Backuper tas 4 gånger per dygn. Du ansluter dig till VägFas via en säker, krypterad, förbindelse ung. på samma sätt som till din Internetbank.

En medlem i VägFas är en fastighet med dess ägare. VägFas är ett hjälpmedel som varje vägförenings styrelse behöver, vid medlemshantering, debitering av avgifter och spridande av information till medlemmarna. All information lagras på VägNu AB:s Servers. Informationen är sökbar, sorterbar och redigerbar. VägFas är inte ett ekonomisystem och ska kompletteras med det ek. system som ni trivs med.

Underhållsåtgärder på ert vägnät kan du registrera i vägunderhållsmodulen för att ha ett budgeteringsunderlag.

Ägarna kan logga in till VägFas för att se den information som är registrerad, godkänna lagring av e-postadress och telefonnummer och även ändra sin information.

Avancerade faktureringsfunktioner. VägFas hanterar fakturering, betalningar, delbetalningar och påminnelsefakturor. Skapa t.ex. OCR/referensnummer-baserade fakturor och läs in dina betalfiler från banken till VägFas. Du kan också skapa äkta e-fakturor med OCR-kod.  Fakturera arrendatorer av mark eller ägare av byggnader på ofri grund. Du kan även välja att sända fakturor via e-post, eller skriva ut dem själv med adressetiketter. Fördela fakturabelopp proportionellt i förhållande till ägd del av fastigheterna och ange en eller flera ägare som betalningsansvariga. VägFas hanterar naturligtvis utländska ägare.

GA. Finns dina gemensamhetsanläggningar(GA) registrerade i det digitala centrala fastighetsdataregistret hos Lantmäteriet, så hämtar vi dem  åt dig. I VägFas får du, via Importguiden, alla ägaruppgifter inlagda i resp. GA och samfällighet.  Du kan därför debitera för alla GA, Sektioner och Samfälligheter som är förrättade i er förening. Du kan även själv skapa egna GA. Förvaltar din förening flera GA som du själv skapat och som i och för sig inte har med vägföreningen att göra, kan du debitera även för dessa med VägFas Webb. Bra om du vill debitera båtplatser, plogning, bara arrendetomter, gemensamma VA-avgifter etc. Du kan också skapa din egen specialfaktura och sända den till vem som helst av dina medlemmar eller andra betalningsmottagare. – inte dumt!

Abonnemang på medlemsuppdateringar. Uppdatering av medlems- och ägarinformation erbjuds mot en abonnemangsavgift. VägNu AB levererar medlemsuppdateringar 12 gånger per år. Informationen levereras från lantmäteriets fastighetsregister i elektronisk form och läses enkelt in i VägFas, via Importguiden. Administratörer slipper jaga ägaruppgifter, eller köpa dessa dyrt från andra källor och sedan ändå behöva registrera dem manuellt. Vid tecknat abonnemang på medlemsuppdateringar visar VägFas även era fastigheter på en karta. Kartor uppdateras automatiskt 2 ggr per år.

Egna noteringsfält. Du kan t.ex. ange medlemsnummer, typ av fastighet, egen fritext för varje fastighet, markering för juridisk person (som genererar fakturor med specificerad moms), mottagare av momsrapport, godkännande av lagring av e-postadress och telefonnummer, samt fritextfält per ägare, fastighet, faktura och betalning. Vissa av lantmäteriets noteringar om fastigheter och ägare visas också.

 Nya funktioner tillförs ständigt. VägNu AB tillför sedan 2010 kontinuerligt nya funktioner i VägFas, alla baserade på önskemål vi fått från våra kunder.

 

 

PROVA VÄGFAS GRATIS I EN MÅNAD MED FULL SUPPORT
TESTA NU

VägFas har följande huvudfunktioner:

  • Medlemsregister – visar samtliga fastigheter, med ägare och adresser i er vägförening. Registrera fasta avgifter, eller bidrag, per fastighet. Lantmäteriets ev. noteringar visas. Inskrivningsdatum för lagfarter, ägd del av fastigheten, samt Lantmäteriets unika ID nr på fastigheter och ägare visas.

  • Listor - all viktig information är organiserad i listor, med sorterbara kolumner. Välj rader i listan och vad du vill göra, välj åtgärd ovanför kolumnrubrikraden  så kommer du till en guide som hjälper dig vidare.
  • Kartor - du får en karta över dina förvaltade gemensamhetsanläggningar (GA) med fastigheter, fastighetsgränser och byggnader markerade. Klicka på kartan så får du mer information om fastigheten med ägare och eventuella foton på resp. fastighet  som föreningen tagit. Kartor ingår i abonnemang på medlemsinformation.

  • Ägarinloggning - ägarna loggar in via dator, platta eller mobiltelefon och ser och ändrar den information som föreningen har registrerat om dem i VägFas. Föreningen kan aktivt godkänna ev. ändringar som ägarna gjort. Ägarna kan ge medgivande till att föreningen använder deras e-postadress (REV-Riksförbundet Enskilda Vägar menar att detta krävs) för kommunikation, samt ange att de vill ha moms-, ränte- eller förmögenhetsrapport från föreningen. Via ägarinloggningen kommer en enskild ägare även åt den icke-publika delen av föreningens hemsida om sådan köpts från VägNu AB.

  • Mycket avancerad importfunktion - VägFas registrerar: Alla GA/samfälligheter och registrerade andelstal.  De lagfarna ägarnas namn och adress. Lantmäteriets noteringar om fastigheter och ägare som har betydelse för dig som förvaltar föreningen.  Fastigheter och byggnader som är delägare i samfälld mark hämtas, med adresser där sådana finns. Inskrivningsdatum för lagfarterna hämtas. Alla importloggar sparas automatiskt.
  • Namn - registrerade namn hos Inskrivningsmyndigheten matchas mot SKV:s register. Du får möjlighet att ange kontaktperson eller betalningsansvarig per fastighet, GA och Sektion eller personer representerande ett delat andelstal eller samfälligheter.
  • Fakturajournal - logg över producerade fakturor med betalstatus. VägFas hanterar delbetalningar, kreditfakturor, rättelsefakturor och många betalningar på en gång. Fakturajournalen fungerar som reskontra under året.

  • Betaljournal - förteckning över betalade fakturor med betalsätt, datum, belopp m.m. för din bokföring.

 • Hemsida - hemsida till din förening, inklusive redigeringsverktyg och support för en fast avgift per år.
 • GDPR anpassat - alla kunder får ett licensavtal med personuppgiftsbiträdesavtal. I programmet kan du själv markera att ägare godtagit att ni lagrar och använder deras e-postadress och telefonnummer eller låta ägarna själva göra detta genom att godkänna och lägga in dessa uppgifter via ägarinloggningsfunktionen i VägFas. VägNu AB har även nödvändiga avtal mot underleverantörerna för att uppfylla GDPR.
 • Fjärrprint - VägNu AB skriver ut, kuverterar, frankerar och levererar till posten. För både alla typer av dokument och fakturor. I VägFas ser du alltid priset, innan du beställer.
 • SIE-export - exportera fakturainformation och betalningar i SIE4-formatet, innehåller verifikationer för fakturor och betalningar till ditt ekonomisystem.
 • Vägar- förteckning över vilka fastigheter som ligger vid vilka vägar eller platser. Används bland annat ihop med vägunderhållsmodulen.
 • Vägunderhållsmodul – registrera åtgärder på vägnätet, budgetera underhållet och jämför med faktiskt utfall.
 • Registrera styrelse och föreningsuppgifter - skriv ut styrelsens ledamöter till nytillkomna ägare i föreningen.
 • Administratörer med olika behörigheter - behörigheten per administratör kan styras. Enbart läs-rättigheter eller alla rättigheter kan anges per administratör.
 • Single sign on - administrerar du flera föreningar? Du kan du få en enda inloggning till samtliga.
 • Avancerat läge för vana administratörer. - använd enkelt läge för att förenkla administrationen åt ovana administratörer.
 • Tonkilometer-beräkning - enligt lantmäteriets senaste schablonvärden, kan göras för vilken fastighet som helst.
 • Debiteringslängd och medlemslistor - dessutom moms, ränterapport (intäkts-/utgiftsränta) och förmögenhetsrapport till valda ägare.
 • Spara föreningens egna dokument i VägFas - läs in och spara dina föreningsdokument, samt dokument till hemsidan i VägFas.
 • Export av information i alla listor till Windows-kompatibla program i .csv-format eller Excel.
 • Automatisk beräkning - räknar automatiskt ut debitering per andel om du anger totalt utdebiterad summa per gemensamhetsanläggning.
 • Utskrifter - VägFas dig möjlighet till mycket avancerade utskrifter av medlemsförteckningar, debiteringslängder, vägunderhållsplaner m.m. VägFas kan naturligtvis också hjälpa dig att distribuera denna information, samt din egen information, till dina medlemmar via fjärrprint eller e-post.
 • Följ och styr om dina dokuments distribution - styr om misslyckad e-post, till fjärrprint automatiskt.